itsolutionfactory

itsolutionfactory.com ผู้ให้บริการทาง IT พัฒนาระบบต่างๆให้ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพโดยเลือกใช้ Tool ที่เหมาะสมในแต่ละระบบ เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ระบบ ERP สำหรับ SME, ระบบ E-Commerce เป็นต้น

จากประสบการณ์และผลงานที่สั่งสมมาของเรา เราเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีแบบเปิด (Open Source) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า ทั้งในด้านการออกแบบ การเทรนนิ่ง การบริการด้านเทคนิคทั้ง Software และ Hardware ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดีจากเรา

itsolutionfactory © 2022